با ما همراه باشید

اعضای دکتر الکترونیک

محمد جواد شریعتی
موسس و بنیانگذار

امیر حسین شکری
توسعه دهنده

رضا یزدی
توسعه دهنده / پشتیبان سایت